DIPLOM INTERESSEN GRUPPE

dig.gif

    

Jednou z motivací k radioamatérské činnosti kromě vlastní možnosti popovídat si z přáteli a vedle „lovu“ vzácných zemí DXCC, rekordů na VKV apod. je rovněž možnost získávání diplomů za tuto činnost. Ve světě i u nás se systematickou prací na radioamatérských pásmech zaměřenou na získávání hodnotných diplomů zabývají amatéři vysílači i posluchači sdružení v organizaci DIG.

Organizace Diploma Interests Group, nebo spíše pod zkratkou známý DIG vznikl v roce 1969 v SRN, jako klub radioamatérů zaměřených na získávání radioamatérských diplomů. Klub má celosvětovou působnost a po ukončení činnosti CHC je to jediná světová organizace sdružující radioamatéry se stejnými vyhraněnými zájmy. Smyslem členství v DIG není fanatické sbírání diplomů za každou cenu, ale jejich získávání zvýšenou aktivitou na všech pásmech, při zachování vzájemné ohleduplnosti, přátelství, vzájemné informovanosti a pomoci. K tomu patří též 100 % zasílání QSL lístků. V současné době má DIG více jak 6000 členů, mezi nimiž nechybí známá DXová esa, účastníci expedic do vzácných zemí i četní představitelé jednotlivých národních organizací radioamatérů. Členem DIG se může stát každý amatér s vlastním povolením, nebo posluchač, který souhlasí s myšlenkami DIG a mimo to vlastní minimálně 25 radioamatérských diplomů, z čehož alespoň 3 jsou vydány DIG. Počítají se všechny diplomy, mimo diplomů za umístění v závodech. O členství se žádá na adrese DIG sekretáře, jímž je DH1PAL. K žádosti se přikládá seznam diplomů v držení žadatele, který obsahuje název diplomu, vydavatele a číslo diplomu. O originál žádosti si mohou zájemci napsat spolu s obálkou A5 a zpětným portem na adresu OK1AR. Poplatek za členství je jednorázově 15 EURO. Formulář žádosti je ke stažení zde. Každý nový člen obdrží potvrzení o svém členství, které je čtyřbarevné ve velikosti diplomu, s uvedením své značky, členského čísla a datumu vstupu do DIG. V zemích, kde je větší množství členů, minimálně však 50, jsou zřizovány sekce. Původně Československá sekce DIG vznikla na podzim roku 1990. Po rozdělení ČSFR zůstala DIG OK sekce pouze s působností v České republice, neboť členů v SR není dostatečný počet. Klubovní stanicí DIG OK sekce byla do roku 1992 OK5DIG, do roku 2009 OL5DIG a nyní OK1KIG. Obdobně existují sekce v Rakousku, s klubovní stanicí OE1XDC, Holandsku s PI4DIG, Švýcarsku s HB9DIG, v Rusku s R1DIG, v Polsku s SPDIG a na Ukrajině s EM5DIG. V zemích kde není dostatečný počet členů k založení sekce, ale ve kterých je zvýšená aktivita DIG členů jsou sdruženi alespoň ve skupinách provozujících rovněž stanice se sufixem DIG (LX9DIG, S50DIG, 4X4DIG). Každá z těchto sekcí má možnost přispívat vlastními aktivitami k celkové činnosti DIG. Pro zvýšení aktivity a informovanosti členů jsou každý týden kromě prázdnin uskutečňovány DIG rundy (kroužky). Telegrafní jsou vždy ve středu od 18,00 UT na kmitočtu 3,557 MHz a SSB ve stejný čas ve čtvrtek na kmitočtu 3,770 MHz. Po dobu 1 hodiny před začátkem SSB a 0,5 hod. před začátkem CW rundy se lze přihlásit u řídící stanice (DF0DIG na SSB a DK0DIG na CW, pokud rundu neřídí některá klubová stanice jiné sekce. V 18,00 UT jsou po dobu cca 20 minut vysílány zprávy DIG, během nichž jsou oznámeni noví členové, dále informace o změnách v členské základně, podmínky nejbližších závodů, DX aktivita, podmínky nových, ale hlavně krátkodobých a příležitostných diplomů. Po zprávách předává řídící stanice slovo jednotlivým stanicím, které se do kroužku přihlásily. Během svého vstupu má každý možnost požádat o případné další informace, nebo požádat o QSL lístek kteroukoliv stanici v rundě. Bývá zvykem, že se QSL zasílá z kroužku každé, pro nás nové stanici. DIG runda není vyhrazena pouze členům DIG, ale mohou se jí zúčastnit všichni radioamatéři. V CW rundě bývá až 20 stanic, v SSB až 200 stanic. Přesto provoz, díky ukázněnosti účastníků a rutině řídící stanice probíhá velmi svižně a runda trvá zhruba 1,5 hodiny. Runda bývá jedinečnou možností navázat spojení se vzácnými a příležitostnými stanicemi platnými pro různé diplomy. Pro své členy i další zájemce vydává DIG každý rok aktualizovanou členskou listinu. Pro české stanice je možno tuto listinu objednat prostřednictvím předsedy sekce nebo kopii i v hodnotě cca 90 korun, případně ji lze objednat přímo u DH1PAL za 6 EURO. Mimo to je nepravidelně vydáván DIG Rundbrief, členský časopis se zvláštní diplomovou přílohou.

Kromě vlastních DIG rund je možno nalézt členy klubu hlavně na těchto kmitočtech:

CW 3555, 7035, 14035, 21035 a 28035 kHz

SSB 3770, 7077, 14277, 21377 a 28377 kHz

Na základě těchto kmitočtů je odvozen též zvláštní pozdrav mezi členy DIG a to 77.

Každoročně v pravidelných termínech pořádá DIG závody pod názvem DIG QSO Party. Závodů se mohou zúčastnit všichni radioamatéři, včetně posluchačů. Hodnotí se zvlášť SSB část KV, telegrafní část KV, telegrafní část VKV a mix část VKV. SSB část KV probíhá vždy celý druhý víkend v březnu, telegrafní část celý druhý víkend v dubnu a VKV část druhou sobotu v květnu. Na krátkých vlnách probíhá Party v sobotu od 12,00 do 17,00 UT v pásmech 14, 21 a 28 MHz a v neděli od 07,00 do 09,00 UT na 3,5 MHz a od 09,00 do 11,00 UT na 7 MHz.

V souladu s doporučením IARU se závod odbývá na těchto kmitočtech:

SSB:  CW:
3,600 - 3,650 a 3,700 - 3,775 MHz   3,510 - 3,560 MHz
7,045 - 7,100 MHz  7,000 - 7,035 MHz
14,125 - 14,300 MHz  14,000 - 14,060 MHz
21,150 - 21,350 MHz  21,000 - 21,150 MHz
28,300 - 28,700 MHz  28,000 - 28,190 MHz

Během závodu je předáván kód sestávající se z RS(T) a DIG čísla. Nečlenové dávají pouze report. S každou stanicí může být na každém pásmu pracováno pouze jednou. Výzva je CQ DIG. Jak je uvedeno výše, posílá se deník a hodnotí se každá část zvlášť. Spojení se členem DIG platí 10 bodů, spojení s nečlenem 1 bod. Násobičem je každý DIG člen, průběžně očíslovaný 1x v každé části bez ohledu na pásmo. Druhý násobič je každá zem na každém pásmu zvlášť. Výsledek obdržíme součtem bodů, vynásobený součtem násobičů (počet různých DIG členů + počet DXCC zemí ze všech pásem). Posluchači si počítají za každé odposlechnuté spojení mezi DIG členy členy 10 bodů, za spojení člena s nečlenem 1 bod. Násobiče si započítávají stejně jako vysílači. Každá stanice v posluchačském deníku ze závodu se smí jako protistanice objevit na každém pásmu maximálně 10x. Vítěz v každé části a každé kategorii obdrží gravírovaný pohár, druhé a třetí místo se odměňuje DIG trofejí.Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostat-ní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. Deníky lze posílat na běžných formulářích soutěžního deníku, případně i pomocí paket radia na OK1AR ok1ar@seznam.cz . Deníky ze všech částí DIG Party je nutno zaslat vždy nejpozději do 20.května. OK1AR provede vyhodnocení v rámci OK a deníky pak zašle na náklady sekce vyhodnocovateli, kterým je DF2KD.


  Mimo těchto hlavních závodů jsou pořádány krátkodobé, zpravidla jednohodinové závody. Data těchto závodů jsou publikovány v DIG termínovém kalendáři. Hodnocení těchto závodů je stejné jako u DIG Party. Deníky se odesílají vždy nejdéle do 14 dnů, opět na OK1AR. Rovněž těchto závodů se mohou zúčastnit i posluchači. Samozřejmě, že když klub tvoří radioamatéři zabývající se diplomy, má klub sám bohatý diplomový program. A jak vám sdělí každý držitel některého DIG diplomu, jedná se o jedny z nejlépe graficky provedených diplomů, které jsou mimo vlastního ocenění soustavné práce a aktivity i vhodnou ozdobou každého radioamatérského koutku. Všechny diplomy, plakety a trofeje vydávané DIG, či jednotlivými sekcemi, mohou získat jak radioamatéři - vysílači,tak posluchači. K získání všech je nutno vlastnit QSL lístky, tyto se však spolu s žádostí nezasílají. Vlastnictví QSL ale musí být v žádosti potvrzeno některým členem DIG, či dvěmi koncesionáři. Ještě vhodnější je však zaslat lístky spolu se žádostí a zpětným portem na předsedu DIG OK sekce. Ten upozorní případně i na nedostatky v žádosti ještě před odesláním k vydavateli.


DIG UKW PARTY

  Probíhá každoročně, vždy druhou sobotu v měsíci květnu.

VKV část DIG Party je rozdělena na 2 samostatně hodnocené části. První část, od 13,00 do 16,00 UT, probíhá v pásmu 144 MHz a druhá část, od 16,00 do 18,00 UT, v pásmu 432 MHz. Je povolen provoz SSB, CW a FM. Neplatí spojení přes převaděče. Výzva je CQ DIG a soutěžící stanice předávají kód sestávající se z reportu, DIG čísla a lokátoru. Nečlenové předávají pouze report a lokátor. V každé, zvlášť hodnocené části může být s každou stanicí navázáno pouze jedno platné spojení. Každý překlenutý kilometr platí 1 bod, násobiči jsou jednotliví členové DIG. Výsledek obdržíme vynásobením součtu vzdáleností a počtu členů DIG se kterými jsme pracovali. Vítězná stanice v každé části obdrží pohár. Stanice na druhém až desátém místě velký diplom a všichni ostatní účastníci upomínkový QSL se svoji značkou, umístěním a počtem bodů. Při účasti minimálně 10 hodnocených stanic z jedné země obdrží první z této země gravírovanou plaketu. Plaketu obdrží rovněž první YL-XYL v pořadí.

Deníky z VKV DIG QSO Party zasílají české stanice do 20.května na adresu OK1AR. Kromě pošty lze deníky zaslat i pomocí internetu, či paket radia. OK1AR provede a publikuje vyhodnocení za OK a poté odešle deníky na náklady sekce do DL k celkovému vyhodnocení.

Možná, že hlavně začínajícím radioamatérům, se budou zdát některé z podmínek složité. Ale DIG představuje špičku „lovců diplomů“ a propracovat se do ní nemůže být zas tak jednoduché. Proto doporučuji začínat se získáváním diplomů jednodušších a levnějších, u nichž si osvojíme mimo jiného i vedení nezbytné administrativní práce a účelové činnosti na pásmech. Zde bych si dovolil použít pasáž z knihy OK2QX.

Kromě QSL lístků od protistanic jsou diplomy jediným uznáním za mnohdy vyčerpávající práci na pásmech. Někdo pracuje tři roky a diplomy by mohl spočítat na prstech jedné ruky, jiný jich má za stejnou dobu i sto. Kdo má o diplomy zájem musí se řídit určitými zásadami, aby jeho práce na pásmech byla účinná a přitom zábavná. Zpočátku je vhodné navazovat spojení se všemi dostupnými stanicemi, t.j. asi 3.000 až 5.000 spojení. Zdá se to snad být mnoho, ale stačí jen účastnit se všech závodů, kde se v krátké době uskuteční značný počet spojení. Rozhodně během jednoho dne více než v normálním provozu za celý týden. Není třeba se obávat, že malý výkon bude příčinou neúspěchu. Na první místo není možné myslet, ale silné stanice, jimž záleží na umístění nás budou sami hledat, třeba jako dobrý násobič. A právě tyto stanice, umísťující se na předních místech, jsou členy různých klubů, jako jsou DIG, TFC, QCWA apod., a spojení s nimi jsou pro získání mnoha diplomů potřebná. Máme-li určitý základ, t.j. asi 5.000 spojení, pečlivě si podle seznamu diplomů vypíšeme potřebné stanice. Podle přehledu pak zjistíme, že podmínky některých diplomů máme již splněny a můžeme o ně zažádat. U dalších naopak zjistíme, že nám některé stanice chybí. O těchto stanicích si uděláme přehled a pak nastane druhá etapa práce na pásmech.Spočívá doslovně v „detektivní“ práci při hledání potřebných zemí, stanic, členů klubů apod. Opět se vyplatí, účastnit se závodů, při nichž však „nejedeme na výsledek“,ale vybíráme si stanice na kterých nám záleží. Mimo to se podle druhu zaměření zůčastňujeme kroužků, kde se mohou potřebné stanice vyskytovat. V tomto článku naleznete termíny konání DIG kroužků, v radioamatérských časopisech naleznete že své kroužky mají i stanice IPA, Conveniat a dalších klubů. Musíme hlavně dobře poslouchat reagovat na vše, co se na pásmech objeví a co je pro nás potřebné. Vyplatí se sledovat radioamatérský tisk a vysílání ústředních stanic radioamatérských organizací, které mnohdy informují o krátkodobých soutěžích, kde jedním z cílů bývá možnost získání diplomů za spojení s určitými stanicemi. Zásadně však zasíláme QSL lístky za každé spojení novým druhem provozu, nebo na jiném pásmu a pokud tak nečiníme hned po spojení, QSL lístky protistanicím potvrzujeme. Vždyť totéž my očekáváme od nich.

Na závěr všem přeji hodně radosti z radioamatérské činnosti, z došlých QSL a diplomů a „šťastný lov“.

73 a 77 Zdeněk, OK1AR

 

 

 

 

Diplomový program DIG

Níže uvedené podmínky platí i pro SWL.

W - DIG - M (Worked DIG Members)

w-dig-m.jpg (40350 bytes)

Je to vzhledově pěkný diplom, tištěný na pergamenu, který se vydává za spojení s členy DIG, včetně jejich bývalých a expedičních značek. Každý člen však může být uveden v žádosti o diplom pouze jednou,bez ohledu na použitou značku.

Stanice se řadí vzestupně podle příslušného DIG čísla, které však na QSL nemusí být vyznačeno. Z toho vyplývá, že lze započítat spojení s každým členem i z doby, kdy ještě nebyl členem DIG. Rovněž tak platí i QSL od posluchačů, členů DIG. Spojení pro tento diplom nejsou časově ohraničena. Diplom se vydává ve třech třídách a to:
3.třída za 50 členů DIG
2.třída za 75
1.třída za 100

Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, ale při splnění diplomu pouze telegrafním provozem, nebo pouze na VKV,bude na žádost žadatele diplom označen ještě zlatou doplňovací známkou. Dále za spojení s každou další stovkou členů je vydávána doplňující známka s počtem potvrzených členů až do počtu 2.000.

Do budoucna se uvažuje se zvláštním oceněním za 2.000 potvrzených členů. Stanice které mají více jak 2.000 členů jsou vedeni v žebříčku nejúspěšnějších v DIG Rundbriefu. Doplňovací známky, pokud jsou žádány spolu s diplomem jsou zdarma, pokud se žádá zvlášť, požaduje vydavatel SASE. Manažerem diplomu je DH1PAL

EU-PX-A (European Prefixes Award)

eu-px-a.jpg

Jedná se pětibarevný diplom na lesklém 250 gr. kartonu. Základní diplom se vydává za spojení potvrzená QSL se 100 různými prefixy Evropy, s doplňovacími známkami za každých dalších 50 prefixů. Platí spojení po 1.1.1969 dle seznamu prefixů platných pro DXCC či WAE. Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu a použité pásmo. Zvláštní diplom lze však vydat pouze za CW spojení nebo za spojení uskutečněná pouze na VKV. Doplňovací známky, pokud jsou žádány spolu s diplomem jsou zdarma, pokud se žádá zvlášť, požaduje vydavatel SASE. Manažerem diplomu je DJ8VC.

 

 

 

 

WGLC (Worked German Large Cities)

wglc.jpg (32902 bytes)

Diplom je čtyřbarevný, tištěný na lesklém 250 gr. kartonu. Vydává se za spojení se stanicemi z velkých měst Německa. Platí spojení po 1.1.1969. Diplom se vydává zvlášť za CW, nebo bez ohledu na druh provozu ve 3. třídách. Na krátkých vlnách je pro 3. třídu potřeba navázat spojení se stanicemi ve 20 městech, pro 2. třídu ve 40 městech a pro 1. třídu v 60 městech SRN. Diplom se vydává zvlášť za VKV a pro splnění jednotlivých tříd je potřeba 20, 30 nebo 40 měst. Manažerem diplomu je DK7ZT.

Seznam měst platných pro diplom WGLC:

Aachen, Augsburg, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Cottbus, Darmstadt, Dessau, Dort-mund, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Göttingen, Hagen, Halle/Saale, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Keiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Moers,  Mönchengladbach, Mülheim/Ruhr, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Olden-burg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Schwerin, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Witten, Wolfsburg, Würzburg, Wuppertal, .

 

 

T M A (Two Modes Award)

tma.jpg

Diplom se vydává za spojení s 50 stanicemi telegrafním provozem v 50 různých zemích DXCC všech 6 kontinentů a 50 stanicemi SSB provozem ze stejných zemí. Diplom je tříbarevný a jeho manažerem je DJ4WK.

IAPA (International Airport Award)

iapa.jpg

Diplom je šestibarevný, tištěný na 250 gr. chrómlesklém kartonu. Svým grafickým provedením je jedním z nejhezčích světových diplomů. Pro jeho splnění je nutné vlastnit QSL s datem po 1.1.1973 z 50 různých měst, která mají letiště pro mezinárodní linky. Ze země žadatele může být zastoupeno pouze jedno město (1 QSL). V žádosti musí být uvedena města ze všech kontinentů. Diplom lze vy-dat za spojení pouze telegrafní,nebo MIX (bez ohledu na druh provozu a pásmo). Manažerem je DL8JS.

FAMILIA AWARD

familia.jpg (51595 bytes)

K získání tohoto diplomu je třeba docílit alespoň 100 bodů za spojení po 1.1.1980 se členy radioamatérských rodin. Za dva rodinné příslušníky se počí-tají 2 body (např. otec a syn), za 3 příslušníky 3 body, atd. Všichni členové rodiny pro tento diplom však musí mít vlastní povolení, čili nelze započítat spojení s rodinnými příslušníky - operátory klubovních stanic. Druh provozu a pásmo nerozhoduje, lze však požádat o zvláštní diplom za spojení pouze CW,nebo za spojení na VKV. Diplom je pětibarevný a jeho manažerem je DJ4WK.

W DX S (Worked DX Stations)

wdxs.jpg (42545 bytes)

Jedná se o jeden z nejtěžších diplomů. Vydává se za spojení s DX stanicemi po 1.1.1964 za následujících podmínek:

1. třída za QSO s 2.000 DX stanicemi, z toho nejméně 100 na 40 metrech a 20 na 80 metrech

2. třída za QSO s 1.000 DX stanicemi, z toho nejméně 50 na 40 metrech a 10 na 80 metrech

3. třída za QSO s 500 DX stanicemi, z toho nejméně 50 na 40 nebo 80 metrech

4. třída za QSO s 200 DX stanicemi, z toho nejméně 20 na 40 nebo 80 metrech

Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, nebo speciálně za CW. Diplom je tištěn čtyřbarevně na 250 gr. kartonu a jeho manažerem je DL8JS.

GERMANY AWARD

germany.jpg (41395 bytes)

Na počest sjednocení Německa se pro tento diplom započítávají spojení po datu sjednocení, t.j. po 3.10.1990. Pro žádost o diplom je třeba mít potvrzeno po 5 spojeních se stanicemi každé spolkové země a to nejméně na 2 pásmech. Celkově tedy 80 stanic. Diplom se vydává bez ohledu na pásma, nebo lze zažádat o diplom pouze za CW, nebo VKV spojení. Diplom je pětibarevný, na chromlesklém kartonu a jeho manažerem je DL6YBY.

Seznam spolkových zemí pro diplom: (v závorce uvedené příslušné DOK)

Baden-Württemberg (A,P) Niedersachsen (H,I)Ź Bayern (B,C,T,U) Nordrhein-Westfalen (G,L,N,O,R) Berlin (D) Rheinland-Pfalz (K)Ź Brandenburg (Y) Saarland (Q)Ź Bremen Sachsen (S)Ź Hamburg Sachsen-Anhalt (W)Ź Hessen (F) Schleswig Holstein (M)Ź Mecklenburg-Vorprommern (V) Thüringen (X)

DIG ZODIAK 270

zodiak.jpg (50346 bytes)

Tento diplom se vydává specielně za provoz na VKV pásmech.Pro jeho získání, případně pro získání každé z 11 doplňovacích známek je zapotřebí docílit 50 bodů v časovém období jednoho znamení zvěrokruhu. Tato období a znamení jsou: vodnář 21.01. - 19.02. lev 23.07. - 23.08. ryby 20.02. - 20.03. panna 24.08. - 23.09. skopec 21.03. - 20.04. váhy 24.09. - 23.10. býk 21.04. - 20.05. štír 24.10. - 22.11. blíženci 21.05. - 20.06. střelec 23.11. - 21.12. rak 21.06. - 22.07. kozoroh 22.12. - 20.01.

První doplňovací známka za období ve kterém jsme diplom splnili bude na diplom vylepena automaticky. Diplom je čtyřbarevný, jednotlivé doplňovací známky jsou zlaté s vyobrazením příslušného znamení zvěrokruhu. Doplňovací známky mohou být plněny bez ohledu na pořadí v libovolném roce a diplom je kompletní se všemi 12 známkami. Diplom lze plnit zvlášť za SSB i CW ve stejném období. Spojení se hodnotí 1 bodem na 144 MHz SSB, 2 body na 144 MHz CW, 3 body na 432 MHz SSB a 4 body na 432 MHz CW.Každá značka protistanice se smí v uvedeném období objevit v žádosti pouze jednou, bez ohledu na pásmo, či druh provozu. Nelze započítat spojení navázaná v jakémkoliv závodě (tedy ne, ani v našem provozním aktivu). Pokud bude diplom vydán pouze za telegrafní spojení, bude doplněn zlatou známkou CW, rovněž tak pokud bude plněn pouze v pásmu 432 MHz bude doplněn zlatou známkou VHF. Pro žádost o diplom a jednotlivé doplňovací známky jsou zvláštní formuláře, které si oproti SASE a 1 Kč za list můžete objednat u předsedy DIG OK sekce. Poplatek za vydání diplomu je stejný jako u ostatních DIG diplomů. Doplňovací známky jsou zdarma, vydavatel pouze požaduje zaslat obálku s vlastní adresou a známkou (SASE), nebo obálku s adresou a 1 IRC na úhradu poštovného (SAE).Pro tento diplom a známky není třeba vlastnit QSL, zasílá se jen žádost ověřená členem DIG, nebo 2 koncesionáři. Manažerem diplomu je DL4BO.

DIG - DIPLOM 77

77.jpg (50150 bytes)

Pro tento diplom platí spojení po 1.1.1977. Je třeba vlastnit QSL lístky od 77 členů DIG, minimálně ze 7 zemí DXCC. Z jedné země může být maximálně 7x7, čili 49 QSL. Diplom se vydává zvlášť za CW, VKV nebo MIX - bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je čtyřbarevný na lesklém kartonu a jeho manažerem je DH5FA.

DIG - CEPT - DIPLOM

cept.jpg (45574 bytes)

O tento diplom mohou žádat radioamatéři vysílači i posluchači, kteří vlastní QSL lístky od nejméně 77 stanic, pracujících s koncesí CEPT, na území alespoň 7 zemí. Vydává se za spojení bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je vícebarevný a spolu s ním obdrží žadatel bezplatně samolepku CEPT velikosti 17,5x18 cm, vhodnou na okno automobilu. Značky stanic platných pro CEPT jsou ve tvaru např. OK/DL1JBN/m, OK/SP3STC/p, DL/OK1AR/m apod. Manažerem diplomu je DL9HC.

V současné době koncese CEPT platí v následujících zemích:

CT1, CT3, DL, EA, EI, ES, F (všechny země a teritoria), G (všechny země G...), HA, HB, HB0, I, LA (a též JW a JX), LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OK,OM, ON, OX, OY, OZ, PA, S5, SM, SP, SV (a též SV5 a SV9), T9, TA, TF, TK, UT, YL, YO, 3A, 5B4 a 9A.

ACTIO 40

 Bd_0133a.jpg (15361 bytes)

Tento diplom vydal DIG poprvé v roce 1977 za krátkodobou aktivitu k udržení ohroženého 40m pásma. Mohli o něj zažádat jen licencovaní radioamatéři. Na zasedání představenstva DIG 20. listopadu 1993 byl jednohlasně odsouhlasen návrh, aby byl diplom obnoven a vydáván také pro SWL. Pro žádosti o DIG-TROPHY 1000 je u žádostí po 1. lednu 1995 uváděn ACTIO 40 se všemi 12 možnými známkami. Pro tento diplom je nutné v průběhu jednoho kalendářního měsíce navázat spojení se 100 licencovanými amatérskými radiovými stanicemi anebo je jako SWL slyšet . Jsou povoleny všechny druhy provozu, závodní a crossband-QSO nebudou hodnoceny. Split-QSO v rámci 40m pásma jsou platná. Manažerem diplomu je DL6YBY.

DIG 30

dig30.jpg (40901 bytes)

 

Diplom vydávaný k 30.výročí DIG. Platí všechna spojeni navázaná po 10.10.1999 se členy DIG, DIG klubovými a DIG zvláštními stanicemi. Vydává se za 30 spojení buď pouze SSB, nebo CW, nebo MIX. Na KV mohou být z jedné země maximálně 3 stanice, na VKV maximálně 3 stanice z jednoho velkého lokátoru (JO60, JN59 apod.) Žádost se seznamem QSO (QSL být nemusí) a poplatkem za vydání diplomu se zasílá na DJ1HN.

 

Diplomy vydávané jednotlivými sekcemi

W - DIG - OK

w-dig-ok.jpg (60742 bytes)

Tento diplom je vydáván českou sekcí DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílačům tak posluchačům za spojení, potvrzená QSL, se členy DIG z České republiky. Lze získat diplom v barvě modré za spojeni na KV, nebo barvě zelené za spojení na VKV. Při splnění podmínek diplomu pouze telegrafním provozem je diplom doplněn zlatou kulatou známkou CW. Pro 3. třídu diplomu na KV je třeba získat 10 stanic, pro 2.třídu 20 stanic a pro 1. třídu 40 stanic. Na VKV je třeba pro jednotlivé třídy získat 5, 10, nebo 20 stanic. Zasílá se pouze seznam QSL potvrzený 2 koncesionáři, nebo 1 členem DIG. Stanice musí být seřazeny podle DIG čísla a každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Manažerem diplomu je OK1MQY, Ing. Erhard Mareček, Za Chlumem 729, 418 01 Bílina.

 

Členy DIG OK sekce a tím i stanicemi platnými pro diplom jsou ZDE:

 

 

WORKED DIG MEMBER UKRAINE

Ukr.JPG (22546 bytes)

Tento diplom vydává ukrajinská sekce DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílačům, tak posluchačům, za spojení potvrzená QSL, se členy DIG z Ukrajiny. Diplom lze získat buď jen za telegrafní spojení, nebo pouze za spojení na VKV, nebo MIX. OK a OM stanice potřebují 20 bodů.

Každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Každá stanice platí 1 bod, držitelé trofejí, plaket a silent key jsou za 2 body a klubová stanice EM5DIG za 3 body. Manažerem diplomu je pro všechny stanice mimo Ukrajinu DF8KY. Spolu se žádostí a poplatkem se zasílá seznam QSL, potvrzený jedním členem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

 

W - DIG - R

Dig-r.jpg (46750 bytes)

Tento diplom vydává ruská sekce DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílačům, tak posluchačům, za spojení, potvrzená QSL, po 1.5.1996. OK a OM stanice potřebují 10 stanic. Každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Manažerem diplomu je UA1DJ. Spolu se žádostí a poplatkem se zasílá seznam QSL, potvrzený jedním členem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

W - DIG - OE

bd_0134a.jpg (31345 bytes)

Tento diplom vydává Rakouská sekce DIG klubu všem radioamatérům vysílačům i posluchačům ve dvou třídách, bez ohledu na pásmo či druh provozu. Zvláštní diplom lze však získat za QSO výhradně CW, SSB, MIX a VKV. Jednotlivé třídy jsou za QSL 20 nebo 10 členů OE-DIG sekce a žádost se zasílá na adresu manažera, jímž je OE8RZS.

W - DIG - PA

Dig-pa.jpg (38703 bytes)

Vydává Holandská sekce DIG klubu všem amatérům vysílačům a posluchačům za spojení se členy sekce po 1.lednu 1984. Je třeba vlastnit 20 QSL od různých členů sekce, bez ohledu na pásmo a druh provozu. Žádost se zasílá na adresu manažera, jímž je PH8GB.

W - DIG - HB

bd_0066a.jpg (28835 bytes)

Tento diplom vydává Švýcarská sekce DIG klubu všem radioamatérům vysílačům i posluchačům za spojení se svými členy, bez ohledu na pásmo či druh provozu. Zvláštní diplom lze však získat za výhradně telegrafní spojení, či výhradně za spojení na VKV. Na KV je nutno získat 15 bodů, pro VKV diplom stačí 8 bodů, přičemž klubová stanice HB9DIG platí za 3 body, držitelé trofejí a plaket za 2 body a ostatní členové 1 bod. Žádost, spolu s poplatkem se zasílá na adresu vydavatele, jímž je HB9DDZ.

W - DIG - 9A

9a_dig.jpg

Za spojení se členy chorvatské DIG sekce po 5.červnu 1992. Třídy :
a) BASIC - award
Třída I : potvrzení 3 DIG členové 9A
Třída II : potvrzení 2 DIG členové 9A
b) zlatá medaile: potvrzených 5 DIG členů 9A
c) Worked 9A Dig Members Trophy: potvrzených 10 DIG členů 9A
d) Honor Roll - zlatá nálepka: potvrzených 15 DIG členů 9A.
Platí spojení CW, PHONE, RTTY a MIX. Platí spojení ve všech KV pásmech, včetně WARC, 50 a 144 MHz.

 

W - DIG - S5

bd____1a.jpg

Diplom vydává Slovinská skupina DIG členů všem radioamatérům vysílačům i posluchačům za spojení se svými členy, na všech pásmech a všemi druhy provozu. Diplom se vydává zvlášť za KV a VKV. Klubová stanice S50DIG se počítá za 2 spojení. Na KV je potřebných 6 QSO, na VKV 2 QSO. Žádost, spolu s poplatkem se zasílá na adresu vydavatele, jímž je Jože Samec, S51WO, Na Šancach 114, SL-2390 Ravne na Koroškem, Slovenia. Členy skupiny DIG ve Slo-vinsku jsou: S50A (S52AA), S50O (S59VM), S50R (S51SO) S51T (S51TW), S51AG, CF, CM, CQ, DO, DQ, NU, QI, RU, SS, US, WO, WP, WS, ZY, S52AM, HO, QM, S53EO, S57AX, DX, KF, LF, TTI, S58AL, MU, S50DIG.

 

 

 

 

Mimo uvedené diplomy vydává DIG jako vyšší ocenění soustavné radioamatérské práce ještě následující trofeje a plakety:

DIG TROPHY

trophy_plaq.jpg (25905 bytes)

Tuto trofej může získat pouze jedenkrát každý koncesovaný amatér vysílač, nebo posluchač, který získal nejméně 4 různé diplomy z výše uvedených, nebo DIG dříve vydávaných (Actio 40 v letech 1977 až 1980 a diplom 1.000 000 vydávaný do roku 1992) a dále získá nejméně 500 bodů za spojení se členy DIG. Každý člen DIG se hodnotí 1 bodem, držitelé trofejí a plaket jakož i zemřelí členové platí za 2 body a klubovní stanice DIG 3 body. Držitelé trofejí a plaket jsou v DIG listině zvlášť označeni. Klubovými stanicemi DIG jsou v současné době: DA0DIG, DF0DIG, DK0DIG, DL0DIG, DL0DSE, DL0XYL, DL0YL, EM5DIG, HB9DIG, LX9DIG, OE1XDC, OL5DIG [ex OK5DIG (1990-1998) ex OL5DIG (1998-2009)], PI4DIG, R1DIG, SP0DIG, S50DIG, 4X4DIG, HA1DIG a ON4DIG. S každým členem lze započítat pouze 1 spojení, bez ohledu na pásmo, druh provozu a značku pod kterou pracoval. Seznam členů lze získat po domluvě s předsedou DIG OK sekce, ať už v tištěné formě, nebo ve formě databáze pro počitač.

Trofej je 400 gr. těžký mosazný talíř na stěnu, zeleně patinovaný, s gravírovanou značkou držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

DIG UKW PLAKETTE

uhf plaq.jpg (29315 bytes)

Toto ocenění může získat každý koncesovaný amatér vysilač nebo posluchač, který získal nejméně 3 DIG diplomy výhradně na VKV a mimo to získal za spojení se členy DIG na VKV minimálně 250 bodů. Bodování je shodné s bodováním pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. těžká barvách modré a zlaté s možností zavěšení na stěnu. Na plaketě je vygravírována značka držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

DIG CW PLAKETTE

cw_plaq.jpg (25415 bytes)

Toto ocenění může získat každý koncesovaný amatér vysilač nebo posluchač, který získal nejméně 3 DIG diplomy výhradně telegrafním provozem a mimo to získal za spojení se členy DIG na CW minimálně 250 bodů. Bodování je shodné s bodováním pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. těžká, v barvách červené a zlaté s možností zavěšení na stěnu. Na plaketě je vygravírována značka držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

DIG TROPHY 1000

trophy10002.gif

Toto nejvyšší ocenění DIG se vydává zdarma, ačkoli její hodnota je okolo 150 Euro. Tuto trofej může získat každý koncesovaný amatér vysílač nebo posluchač, který vlastní všechny výše uvedené plakety, trofej a diplomy v nejvyšších třídách. (diplom Actio 40 nebo DIG Zodiak 270 ). Není však zapotřebí vlastnit diplomy vydávané jednotlivými sekcemi. Dále musí vlastnit QSL lístky od nejméně 1.000 členů DIG. Žádosti se seznamem diplomů, jejich čísly a seznamem QSL od minimálně 1.000 členů DIG se zasílají na adresu manažera, jímž je DF4UM. Jedná se o velice pěknou a masívní stříbrně-mosaznou plastiku na leštěném žulovém podstavci s gravírovanou značkou a jménem držitele. Získání této trofeje je velice obtížné, o čemž svědčí fakt, že za 24 let trvání DIG ji získalo pouze 135 radioamatérů.

 

 

POPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ DIG DIPLOMY

Diplomy:
ACTIO 40, DIG-CEPT DIPLOM, DIG-DIPLOM 77, EU-PX-A, ZODIAK 270
se vydávají jednotně za tyto ceny:
Papírový diplom - cena 10 EU, nebo 15 USD.
Druhá varianta - diplom v pdf formátu, s tím, že si ho dotyčný vytiskne sám, cena 2 EU, nebo 3 USD.
Konto pro platbu v případě varianty 2 je:
Postbank Hannover Konto 259191305,
DIG Ulla Hymmen, BLZ 25010030,
pro zahraniční zájemce:
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE 63250100300259191305

Plakety DIG-TROPHY DIG CW plaketa DIG VKV plaketa:
Pro DL, nebo osobní odběr na setkání, 20 Euro, pro zaslání do zahraničí 25 Euro, nebo 30 USD.

DIG TROPHY 1000 bez poplatku

W-DIG-PA za 10 IRC nebo 5 Euro nebo 5 USD

W-DIG-OE 10 Euro nebo 10 USD

W-DIG-HB 7 CHF nebo 5 USD

W-DIG-OK 10 IRC nebo 5 Euro nebo 7 USD (OK a OM stanice 50 Kč)

W-DIG-R 10 IRC nebo 7,5 Euro nebo 8 USD

W-DIG-Ukraine 5 Euro nebo 9 USD

 

 

 

 

 

 

SEZNAM MANAŽERŮ DIG DIPLOMŮ

manažer CEPT diplomu

DL9HC Wolfgang Landgraf, Weidenstr. 18, D - 68526 LADENBURG

 

manažer IAPA a WDXS 

DL8JS Walter Hymmen, Postfach 19 25 D - 32219 BÜNDE

manažer WGLC diplomu 

DK7ZT Bernd Müller, Weitershäuser Str.11 D - 35041 MARBURG

 

manažer TMA a Familia Award 

DJ4WK Walter Koch, Uhlenhorst 9 D - 29690 LINDWEDEL

 

manažer DIG 77 

Frank Ader, DH5FA, Birkenhang 26, D-42555 Velbert

 

manažer W-DIG-M a doplň. známek 

DH1PAL Werner Theis, Luxemburger Str.59 D - 53881 EUSKIRCHEN

 

manažer EU-PX-A a doplň. známek 

DJ8VC Alfons Niehoff, Ernst-Hase-Weg 6 D - 48282 EMSDETTEN

 

manažer Germany Award a ACTIO 40 

DL6YBY Uwe Lusmöller, Flaesheimer Straße 236 45721 Haltern am See

 

manažer DIG trophy, DIG trophy 1000, CW a UKW plaketa 

DF4UM Marion Möller-Herrmann; Sigmaringer Str.39; D-72501 Gammertingen

 

manažer Zodiak 270 

DL4BO Ingrid Weckmann, Alte Reihe 28 D - 27313 DÖRVERDEN

 

manažer diplomu DIG 30 

DJ1HN Hubertus Golz Dörpstroot 16 D - 21709 BOSSEL

 

manažer DIG závodu a soutěží 

DF2KD Karl-Dieter Heinen, Postfach 221 D - 53922 KALL

 

předseda DIG sekce HB

a manažer W-DIG-HB 

HB9DDZ DIG Sektion Schweiz, Postfach 217 CH - 5080 LAUFENBURG

 

předseda DIG sekce OE a manažer diplomu W-DIG-OE 

OE3HCS Horst Nurschinger, Agnesstr. 51/4/7 A - 3400 KLOSTERNEUBURG

 

předseda DIG sekce OK 

OK1AR Zdenek Říha, Partyzánská 94 CZ - 441 01 PODBORANY

 

manažer diplomu W-DIG-OK 

OK1MQY Ing. Erhard Mareček, Za Chlumem 729 CZ - 418 01 BILINA

 

předseda DIG sekce PA 

PE1DAM Arno Wildeboer, Kempenland 13 NL - 8302 MT EMMELOORD

 

manažer diplomu W-DIG-PA 

PH8GB Gerard R. Boomsma, Beemsterstraat 430 NL - 1024 BR AMSTERDAM

 

předseda DIG sekce Ukrajiny 

UY5AA Igor Mokhov, P.O.BOX 8, 244014 SUMY-14, UKRAINE

 

manažer diplomu W-DIG-UKRAINE 

DF8KY Karl-Josef Mauel Auf dem Hielig 24 D - 53947 NETTERSHEIM

 

předseda DIG sekce Ruska W-DIG-R 

UA1DJ Boris Gnousov, P.O.BOX 773 197046 ST.PETERBURG, RUSSIA

 

manažer diplomu W-DIG-R 

OH5ZZ P.O.BOX 64 FIN - 53101 LAPPENRANTA

 

manažer diplomu W-DIG-9A 

Kresimir Juratovic, 9A7K(DIG 5738), P.O. Box 88, HR - 48001 Koprivnica, CROATIA


ŽÁDOSTI O DIG ČLENSTVÍ
Sekretář DIG:
Werner Theis, DH1PAL
Luxemburger Str. 59
53881 Euskirchen,
GERMANY


Aktuální seznam diplomových manažerů

pics/animovane2_16.gif

Valid HTML 4.01 Transitional