DIPLOM INTERESSEN GRUPPE

dig.gif

    

Jednou z motivací k radioamatérské činnosti kromě vlastní možnosti popovídat si z přáteli a vedle „lovu“ vzácných zemí DXCC, rekordů na VKV apod. je rovněž možnost získávání diplomů za tuto činnost. Ve světě i u nás se systematickou prací na radioamatérských pásmech zaměřenou na získávání hodnotných diplomů zabývají amatéři vysílači i posluchači sdružení v organizaci DIG.

Organizace Diploma Interests Group, nebo spíše pod zkratkou známý DIG vznikl v roce 1969 v SRN, jako klub radioamatérů zaměřených na získávání radioamatérských diplomů. Klub má celosvětovou působnost a po ukončení činnosti CHC je to jediná světová organizace sdružující radioamatéry se stejnými vyhraněnými zájmy. Smyslem členství v DIG není fanatické sbírání diplomů za každou cenu, ale jejich získávání zvýšenou aktivitou na všech pásmech, při zachování vzájemné ohleduplnosti, přátelství, vzájemné informovanosti a pomoci. K tomu patří též 100 % zasílání QSL lístků. V současné době má DIG více jak 6000 členů, mezi nimiž nechybí známá DXová esa, účastníci expedic do vzácných zemí i četní představitelé jednotlivých národních organizací radioamatérů. Členem DIG se může stát každý amatér s vlastním povolením, nebo posluchač, který souhlasí s myšlenkami DIG a mimo to vlastní minimálně 25 radioamatérských diplomů, z čehož alespoň 3 jsou vydány DIG. Počítají se všechny diplomy, mimo diplomů za umístění v závodech. O členství se žádá na adrese DIG sekretáře, jímž je DH1PAL. K žádosti se přikládá seznam diplomů v držení žadatele, který obsahuje název diplomu, vydavatele a číslo diplomu. Poplatek za členství je jednorázově 15 EURO. Formulář žádosti je ke stažení zde. Každý nový člen obdrží potvrzení o svém členství, které je čtyřbarevné ve velikosti diplomu, s uvedením své značky, členského čísla a datumu vstupu do DIG. V zemích, kde je větší množství členů, minimálně však 50, jsou zřizovány sekce. Původně Československá sekce DIG vznikla na podzim roku 1990. Po rozdělení ČSFR zůstala DIG OK sekce pouze s působností v České republice, neboť členů v SR není dostatečný počet. Klubovní stanicí DIG OK sekce byla zpočátku OL5DIG, poté OK5DIG a OK1KIG a nyní opět OL5DIG. Všechny tyto značky s DIG 5500. Mimo to má naše sekce ještě contestovou call OL5D s DIG 7777. Obdobně existují sekce v Rakousku, s klubovní stanicí OE3XDI, ex OE1XDC, Holandsku s PI4DIG, Švýcarsku s HB9DIG, v Rusku s R1DIG, v Polsku s SP0DIG, Chorvatsku 9A0DIG a na Ukrajině s EM5DIG. V zemích kde není dostatečný počet členů k založení sekce, ale ve kterých je zvýšená aktivita DIG členů jsou sdruženi alespoň ve skupinách provozujících rovněž stanice se sufixem DIG (LX9DIG, S50DIG, 4X4DIG). Každá z těchto sekcí má možnost přispívat vlastními aktivitami k celkové činnosti DIG. Pro zvýšení aktivity a informovanosti členů jsou každý týden kromě prázdnin uskutečňovány DIG rundy (kroužky). Telegrafní jsou vždy ve středu od 18,00 UT na kmitočtu 3,557 MHz +- QRM a SSB ve stejný čas ve čtvrtek na kmitočtu 3,770 MHz +- QRM. Do DIG SSB rundy se přihlašuje od 17,15 do 18,00 UT, s výjimkou 17,30-17,40, kdy na kmitočtu probíhají zprávy DARC. Do CW rundy se přihlašuje od 17,30 UT. (DF0DIG na SSB a DK0DIG na CW, pokud rundu neřídí některá klubová stanice jiné sekce. V 18,00 UT jsou po dobu cca 20 minut vysílány zprávy DIG, během nichž jsou oznámeni noví členové, dále informace o změnách v členské základně, podmínky nejbližších závodů, DX aktivita, podmínky nových, ale hlavně krátkodobých a příležitostných diplomů. Po zprávách předává řídící stanice slovo jednotlivým stanicím, které se do kroužku přihlásily. Během svého vstupu má každý možnost požádat o případné další informace, nebo požádat o QSL lístek kteroukoliv stanici v rundě. Bývá zvykem, že se QSL zasílá z kroužku každé, pro nás nové stanici. DIG runda není vyhrazena pouze členům DIG, ale mohou se jí zúčastnit všichni radioamatéři. V CW rundě bývá až 20 stanic, v SSB až 60 stanic. Přesto provoz, díky ukázněnosti účastníků a rutině řídící stanice probíhá velmi svižně a runda trvá zhruba 1,5 hodiny. Runda bývá jedinečnou možností navázat spojení se vzácnými a příležitostnými stanicemi platnými pro různé diplomy. Pro své členy i další zájemce vydává DIG každý rok aktualizovanou členskou listinu. Pro české stanice je možno kopii listiny v hodnotě cca 90 korun+poštovné objednat u předsedy sekce, případně lze objednat originál přímo u DH1PAL, spolu s diplomovou přílohou za 10 EURO. Nebo platbou ve výši 11 EURO paypalem na dig-kasse@email.de

Kromě vlastních DIG rund je možno nalézt členy klubu hlavně na těchto kmitočtech:

CW 3555, 7035, 14035, 21035 a 28035 kHz

SSB 3770, 7077, 14277, 21377 a 28377 kHz

Na základě těchto kmitočtů je odvozen též zvláštní pozdrav mezi členy DIG a to 77.

Každoročně v pravidelných termínech pořádá DIG závody pod názvem DIG QSO Party a jednohodinové závody Fruehjahrs- a Geburtagscontest. Podmínky a termíny jsou uvedeny pod červenými odkazy na úvodní stránce.

Diplomový program DIG

Možná, že hlavně začínajícím radioamatérům, se budou zdát některé z podmínek složité. Ale DIG představuje špičku „lovců diplomů“ a propracovat se do ní nemůže být zas tak jednoduché. Proto doporučuji začínat se získáváním diplomů jednodušších a levnějších, u nichž si osvojíme mimo jiného i vedení nezbytné administrativní práce a účelové činnosti na pásmech. Zde bych si dovolil použít pasáž z knihy OK2QX.

Kromě QSL lístků od protistanic jsou diplomy jediným uznáním za mnohdy vyčerpávající práci na pásmech. Někdo pracuje tři roky a diplomy by mohl spočítat na prstech jedné ruky, jiný jich má za stejnou dobu i sto. Kdo má o diplomy zájem musí se řídit určitými zásadami, aby jeho práce na pásmech byla účinná a přitom zábavná. Zpočátku je vhodné navazovat spojení se všemi dostupnými stanicemi, t.j. asi 3.000 až 5.000 spojení. Zdá se to snad být mnoho, ale stačí jen účastnit se všech závodů, kde se v krátké době uskuteční značný počet spojení. Rozhodně během jednoho dne více než v normálním provozu za celý týden. Není třeba se obávat, že malý výkon bude příčinou neúspěchu. Na první místo není možné myslet, ale silné stanice, jimž záleží na umístění nás budou sami hledat, třeba jako dobrý násobič. A právě tyto stanice, umísťující se na předních místech, jsou členy různých klubů, jako jsou DIG, TFC, QCWA apod., a spojení s nimi jsou pro získání mnoha diplomů potřebná. Máme-li určitý základ, t.j. asi 5.000 spojení, pečlivě si podle seznamu diplomů vypíšeme potřebné stanice. Podle přehledu pak zjistíme, že podmínky některých diplomů máme již splněny a můžeme o ně zažádat. U dalších naopak zjistíme, že nám některé stanice chybí. O těchto stanicích si uděláme přehled a pak nastane druhá etapa práce na pásmech.Spočívá doslovně v „detektivní“ práci při hledání potřebných zemí, stanic, členů klubů apod. Opět se vyplatí, účastnit se závodů, při nichž však „nejedeme na výsledek“,ale vybíráme si stanice na kterých nám záleží. Mimo to se podle druhu zaměření zůčastňujeme kroužků, kde se mohou potřebné stanice vyskytovat. V tomto článku naleznete termíny konání DIG kroužků, v radioamatérských časopisech naleznete že své kroužky mají i stanice IPA, Conveniat a dalších klubů. Musíme hlavně dobře poslouchat reagovat na vše, co se na pásmech objeví a co je pro nás potřebné. Vyplatí se sledovat radioamatérský tisk a vysílání ústředních stanic radioamatérských organizací, které mnohdy informují o krátkodobých soutěžích, kde jedním z cílů bývá možnost získání diplomů za spojení s určitými stanicemi. Zásadně však zasíláme QSL lístky za každé spojení novým druhem provozu, nebo na jiném pásmu a pokud tak nečiníme hned po spojení, QSL lístky protistanicím potvrzujeme. Vždyť totéž my očekáváme od nich.

Na závěr všem přeji hodně radosti z radioamatérské činnosti, z došlých QSL a diplomů a „šťastný lov“.

73 a 77 Zdeněk, OK1AR

 

 

Níže uvedené podmínky platí i pro SWL.

W - DIG - M (Worked DIG Members)

w-dig-m.jpg (40350 bytes)

Je to vzhledově pěkný diplom, tištěný na pergamenu, který se vydává za spojení s členy DIG, včetně jejich bývalých a expedičních značek. Každý člen však může být uveden v žádosti o diplom pouze jednou,bez ohledu na použitou značku.

Stanice se řadí vzestupně podle příslušného DIG čísla, které však na QSL nemusí být vyznačeno. Z toho vyplývá, že lze započítat spojení s každým členem i z doby, kdy ještě nebyl členem DIG. Rovněž tak platí i QSL od posluchačů, členů DIG. Spojení pro tento diplom nejsou časově ohraničena. Diplom se vydává ve třech třídách a to:
3.třída za 50 členů DIG
2.třída za 75
1.třída za 100

Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, ale při splnění diplomu pouze telegrafním provozem, nebo pouze na VKV,bude na žádost žadatele diplom označen ještě zlatou doplňovací známkou. Dále za spojení s každou další stovkou členů je vydávána doplňující známka s počtem potvrzených členů.

Stanice které mají více jak 2.000 členů jsou vedeni v žebříčku nejúspěšnějších v DIG Rundbriefu. Doplňovací známky, pokud jsou žádány spolu s diplomem jsou zdarma, pokud se žádá zvlášť, požaduje vydavatel SASE. Manažerem diplomu je
Werner Theis, DH1PAL
Luxemburger Straße 59
D-53881 Euskirchen
E-Mail: dh1pal@darc.de Tel.: 02251 / 71666 (kein Fax)

 

 

EU-PX-A (European Prefixes Award)

eu-px-a.jpg

Jedná se pětibarevný diplom na lesklém 250 gr. kartonu. Základní diplom se vydává za spojení potvrzená QSL se 100 různými prefixy Evropy, s doplňovacími známkami za každých dalších 50 prefixů. Platí spojení po 1.1.1969 dle seznamu prefixů platných pro DXCC či WAE. Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu a použité pásmo. Zvláštní diplom lze však vydat pouze za CW spojení nebo za spojení uskutečněná pouze na VKV. Doplňovací známky, pokud jsou žádány spolu s diplomem jsou zdarma, pokud se žádá zvlášť, požaduje vydavatel SASE. Manažer:
Alfons Niehoff, DJ8VC
Ernst-Haase-Weg 6
D-48282 Emsdetten
E-Mail: dj8vc@darc.de

 

 

 

WGLC (Worked German Large Cities)

wglc.jpg (32902 bytes)

Diplom je čtyřbarevný, tištěný na lesklém 250 gr. kartonu. Vydává se za spojení se stanicemi z velkých měst Německa. Platí spojení po 1.1.1969. Diplom se vydává zvlášť za CW, nebo bez ohledu na druh provozu ve 3. třídách. Na krátkých vlnách je pro 3. třídu potřeba navázat spojení se stanicemi ve 20 městech, pro 2. třídu ve 40 městech a pro 1. třídu v 60 městech SRN. Diplom se vydává zvlášť za VKV a pro splnění jednotlivých tříd je potřeba 20, 30 nebo 40 měst. Manažerem diplomu je
Bernd Müller, DK7ZT
Weitershäuser Str. 11
D-35041 Marburg
Tel.: 0172-811 62 31
E-Mail: dk7zt@aol.com

Seznam měst platných pro diplom WGLC:

Aachen, Augsburg, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Cottbus, Darmstadt, Dessau, Dort-mund, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Göttingen, Hagen, Halle/Saale, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Keiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Moers,  Mönchengladbach, Mülheim/Ruhr, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Olden-burg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Schwerin, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Witten, Wolfsburg, Würzburg, Wuppertal, .

 

 

T M A (Two Modes Award)

tma.jpg

Diplom se vydává za spojení s 50 stanicemi telegrafním provozem v 50 různých zemích DXCC všech 6 kontinentů a 50 stanicemi SSB provozem ze stejných zemí. Diplom je tříbarevný. Manažer:
Erik Henrich, DL2EH,
Oberlinstr. 9 in 70794 Filderstadt
E-Mail: dl2eh@darc.de

 

 

IAPA (International Airport Award)

iapa.jpg

Diplom je šestibarevný, tištěný na 250 gr. chrómlesklém kartonu. Svým grafickým provedením je jedním z nejhezčích světových diplomů. Pro jeho splnění je nutné vlastnit QSL s datem po 1.1.1973 z 50 různých měst, která mají letiště pro mezinárodní linky. Ze země žadatele může být zastoupeno pouze jedno město (1 QSL). V žádosti musí být uvedena města ze všech kontinentů. Diplom lze vy-dat za spojení pouze telegrafní,nebo MIX (bez ohledu na druh provozu a pásmo). Manažerem je
Walter Hymmen, DL8JS
Schubertstr. 31
32257 Bünde
e-mail: dl8js@darc.de

 

 

FAMILIA AWARD

familia.jpg (51595 bytes)

K získání tohoto diplomu je třeba docílit alespoň 100 bodů za spojení po 1.1.1980 se členy radioamatérských rodin. Za dva rodinné příslušníky se počí-tají 2 body (např. otec a syn), za 3 příslušníky 3 body, atd. Všichni členové rodiny pro tento diplom však musí mít vlastní povolení, čili nelze započítat spojení s rodinnými příslušníky - operátory klubovních stanic. Druh provozu a pásmo nerozhoduje, lze však požádat o zvláštní diplom za spojení pouze CW,nebo za spojení na VKV. Diplom je pětibarevný. Manažer:
Evelin Zeidler, DM4EZ,
Bornaer Str. 73 in 04651 Bad Lausick
E-Mail: dm4ez@darc.de

 

 

W DX S (Worked DX Stations)

wdxs.jpg (42545 bytes)

Jedná se o jeden z nejtěžších diplomů. Vydává se za spojení s DX stanicemi po 1.1.1964 za následujících podmínek:

1. třída za QSO s 2.000 DX stanicemi, z toho nejméně 100 na 40 metrech a 20 na 80 metrech

2. třída za QSO s 1.000 DX stanicemi, z toho nejméně 50 na 40 metrech a 10 na 80 metrech

3. třída za QSO s 500 DX stanicemi, z toho nejméně 50 na 40 nebo 80 metrech

4. třída za QSO s 200 DX stanicemi, z toho nejméně 20 na 40 nebo 80 metrech

Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, nebo speciálně za CW. Diplom je tištěn čtyřbarevně na 250 gr. kartonu a jeho manažerem je
Walter Hymmen, DL8JS
Schubertstr. 31
32257 Bünde

 

 

GERMANY AWARD

germany.jpg (41395 bytes)

Na počest sjednocení Německa se pro tento diplom započítávají spojení po datu sjednocení, t.j. po 3.10.1990. Pro žádost o diplom je třeba mít potvrzeno po 5 spojeních se stanicemi každé spolkové země a to nejméně na 2 pásmech. Celkově tedy 80 stanic. Diplom se vydává bez ohledu na pásma, nebo lze zažádat o diplom pouze za CW, nebo VKV spojení. Diplom je pětibarevný, na chromlesklém kartonu.

Seznam spolkových zemí pro diplom: (v závorce uvedené příslušné DOK)

Baden-Württemberg (A,P) Niedersachsen (H,I)Ź Bayern (B,C,T,U) Nordrhein-Westfalen (G,L,N,O,R) Berlin (D) Rheinland-Pfalz (K)Ź Brandenburg (Y) Saarland (Q)Ź Bremen Sachsen (S)Ź Hamburg Sachsen-Anhalt (W)Ź Hessen (F) Schleswig Holstein (M)Ź Mecklenburg-Vorprommern (V) Thüringen (X) Manažer:
Erik Henrich, DL2EH,
Oberlinstr. 9 in 70794 Filderstadt
E-Mail: dl2eh@darc.de

 

 

DIG ZODIAK 270

zodiak.jpg (50346 bytes)

Tento diplom se vydává specielně za provoz na VKV pásmech.Pro jeho získání, případně pro získání každé z 11 doplňovacích známek je zapotřebí docílit 50 bodů v časovém období jednoho znamení zvěrokruhu. Tato období a znamení jsou: vodnář 21.01. - 19.02. lev 23.07. - 23.08. ryby 20.02. - 20.03. panna 24.08. - 23.09. skopec 21.03. - 20.04. váhy 24.09. - 23.10. býk 21.04. - 20.05. štír 24.10. - 22.11. blíženci 21.05. - 20.06. střelec 23.11. - 21.12. rak 21.06. - 22.07. kozoroh 22.12. - 20.01.

První doplňovací známka za období ve kterém jsme diplom splnili bude na diplom vylepena automaticky. Diplom je čtyřbarevný, jednotlivé doplňovací známky jsou zlaté s vyobrazením příslušného znamení zvěrokruhu. Doplňovací známky mohou být plněny bez ohledu na pořadí v libovolném roce a diplom je kompletní se všemi 12 známkami. Diplom lze plnit zvlášť za SSB i CW ve stejném období. Spojení se hodnotí 1 bodem na 144 MHz SSB, 2 body na 144 MHz CW, 3 body na 432 MHz SSB a 4 body na 432 MHz CW.Každá značka protistanice se smí v uvedeném období objevit v žádosti pouze jednou, bez ohledu na pásmo, či druh provozu. Nelze započítat spojení navázaná v jakémkoliv závodě (tedy ne, ani v našem provozním aktivu). Pokud bude diplom vydán pouze za telegrafní spojení, bude doplněn zlatou známkou CW, rovněž tak pokud bude plněn pouze v pásmu 432 MHz bude doplněn zlatou známkou VHF. Pro žádost o diplom a jednotlivé doplňovací známky jsou zvláštní formuláře, které si oproti SASE a 1 Kč za list můžete objednat u předsedy DIG OK sekce. Poplatek za vydání diplomu je stejný jako u ostatních DIG diplomů. Doplňovací známky jsou zdarma, vydavatel pouze požaduje zaslat obálku s vlastní adresou a známkou (SASE), nebo obálku s adresou a 1 IRC na úhradu poštovného (SAE).Pro tento diplom a známky není třeba vlastnit QSL, zasílá se jen žádost ověřená členem DIG, nebo 2 koncesionáři. Manažerem diplomu je
Ingrid Weckmann, DL4BO
Alte Reihe 28
D-27313 Döverden
Ingrid.Weckamann@gmx.de

 

 

DIG - DIPLOM 77

77.jpg (50150 bytes)

Pro tento diplom platí spojení po 1.1.1977. Je třeba vlastnit QSL lístky od 77 členů DIG, minimálně ze 7 zemí DXCC. Z jedné země může být maximálně 7x7, čili 49 QSL. Diplom se vydává zvlášť za CW, VKV nebo MIX - bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je čtyřbarevný na lesklém kartonu. Manažer:
Marius Bartsch, DF8AB,
Wiebusch 1 in 31787 Hameln
E-Mail: df8ab@darc.de

 

 

DIG - CEPT - DIPLOM

cept.jpg (45574 bytes)

O tento diplom mohou žádat radioamatéři vysílači i posluchači, kteří vlastní QSL lístky od nejméně 77 stanic, pracujících s koncesí CEPT, na území alespoň 7 zemí. Vydává se za spojení bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je vícebarevný a spolu s ním obdrží žadatel bezplatně samolepku CEPT velikosti 17,5x18 cm, vhodnou na okno automobilu. Značky stanic platných pro CEPT jsou ve tvaru např. OK/DL1JBN/m, OK/SP3STC/p, DL/OK1AR/m apod. Manažerem diplomu je
Alfons Niehoff, DJ8VC
Ernst-Hase-Weg 6
D-48282 Emsdetten
DJ8VC@darc.de

V současné době koncese CEPT platí v následujících zemích:

CT1, CT3, DL, EA, EI, ES, F (všechny země a teritoria), G (všechny země G...), HA, HB, HB0, I, LA (a též JW a JX), LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OK,OM, ON, OX, OY, OZ, PA, S5, SM, SP, SV (a též SV5 a SV9), T9, TA, TF, TK, UT, YL, YO, 3A, 5B4 a 9A.

 

 

ACTIO 40

 Bd_0133a.jpg (15361 bytes)

Tento diplom vydal DIG poprvé v roce 1977 za krátkodobou aktivitu k udržení ohroženého 40m pásma. Mohli o něj zažádat jen licencovaní radioamatéři. Na zasedání představenstva DIG 20. listopadu 1993 byl jednohlasně odsouhlasen návrh, aby byl diplom obnoven a vydáván také pro SWL. Pro žádosti o DIG-TROPHY 1000 je u žádostí po 1. lednu 1995 uváděn ACTIO 40 se všemi 12 možnými známkami. Pro tento diplom je nutné v průběhu jednoho kalendářního měsíce navázat spojení se 100 licencovanými amatérskými radiovými stanicemi anebo je jako SWL slyšet . Jsou povoleny všechny druhy provozu, závodní a crossband-QSO nebudou hodnoceny. Split-QSO v rámci 40m pásma jsou platná.
Manažer:
Marius Bartsch, DF8AB,
Wiebusch 1 in 31787 Hameln
E-Mail:df8ab@darc.de

 

 

DIG 30

dig30.jpg (40901 bytes)

 

Diplom vydávaný k 30.výročí DIG. Platí všechna spojeni navázaná po 10.10.1999 se členy DIG, DIG klubovými a DIG zvláštními stanicemi. Vydává se za 30 spojení buď pouze SSB, nebo CW, nebo MIX. Na KV mohou být z jedné země maximálně 3 stanice, na VKV maximálně 3 stanice z jednoho velkého lokátoru (JO60, JN59 apod.) Žádost se seznamem QSO (QSL být nemusí) a poplatkem za vydání diplomu se zasílá na DF8AB.
Marius Bartsch,
Wiebusch 1,
D-31787 Hameln
e-Mail df8ab@darc.de

 

 

 

DIG-EURO-DIPLOM

digxeuroxdiplom.jpg (40901 bytes)

 

Pro tento diplom platí spojení s městy a zeměmi Evropské unie, které jako první zvolili společnou měnu – Euro (€)
Na KV musí být potvrzeno 77 QSO se stanicemi v těchto zemích. V seznamu musí být obsažena spojení se všemi 12 zeměmi.
Na VKV musí být potvrzeno 77 QSO se stanicemi v těchto zemích. V seznamu musí být obsažena spojení alespň s 5 zeměmi.
QSO s hlavními městy platí za 2 spojení. Každá stanice může být obsažena v seznamu pouze jednou. Při splnění pouze na CW může být na diplomu nálepka CW. Nálepka „digital“ pouze na diplom v pdf. Žádost o diplom a vlastnictví potvrzené jedním DIG, nebo dvěmi jinými radioamatéry, se zasílá spolu s poplatkem na adresu manažera.
Pro diplom platí:

Belgie – Brusel Francie – Paris Holandsko - Amsterdam
Irsko – Dublin Italie – Roma Lucembursko – Luxenburg
Německo – Berlin Portugalsko – Lissabon Rakousko -Wien
Řecko – Athen Španělsko – Madrid

Manažer:
Alfons Niehoff, DJ8VC
Ernst-Haase-Weg 6
D-48282 Emsdetten
E-Mail:dj8vc@darc.de

 

Diplomy vydávané jednotlivými sekcemi

W - DIG - OK

w-dig-ok.jpg (60742 bytes)

Od 1.února 2019 lze kromě papírového diplomu za cenu 50 Kč žádat i o elektronický diplom za 20 Kč. Naskenovanou žádost s potvrzením jednoho člena DIG, nebo 2 jiných radioamatérů, že žadatel vlastní příslušné QSL, se zasílá na diplomového manažera, OK1MQY (ok1mqy@gmail.com). Úhrada za vydání diplomu se posílá na účet 670100-2207862192/6210. Do zprávy, nebo účelu se uvede značka žadatele. Pro připomenutí: Diplom se vydává jak vysílačům tak posluchačům za spojení, potvrzená QSL, se členy DIG z České republiky. Lze získat diplom v barvě modré za spojeni na KV, nebo v barvě zelené za spojení na VKV. Při splnění podmínek diplomu pouze telegrafním provozem je diplom doplněn zlatou kulatou známkou CW. Zasílá se pouze seznam QSL potvrzený 2 koncesionáři, nebo 1 členem DIG. Stanice musí být seřazeny podle DIG čísla a každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Manažerem diplomu je: OK1MQY,
Ing. Erhard Mareček,
Za Chlumem 729,
418 01 Bílina
e-mail: ok1mqy@gmail.com

Členy DIG OK sekce a tím i stanicemi platnými pro diplom jsou ZDE:

 

 

WORKED DIG MEMBER UKRAINE

Ukr.JPG (22546 bytes)

Tento diplom vydává ukrajinská sekce DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílačům, tak posluchačům, za spojení potvrzená QSL, se členy DIG z Ukrajiny. Diplom lze získat buď jen za telegrafní spojení, nebo pouze za spojení na VKV, nebo MIX. OK a OM stanice potřebují 20 bodů.

Každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Každá stanice platí 1 bod, držitelé trofejí, plaket a silent key jsou za 2 body a klubová stanice EM5DIG za 3 body. Manažerem diplomu je pro všechny stanice mimo Ukrajinu
Karl-Josef Mauel, DF8KY
Auf dem Hielig 24
D-53947 Nettersheim.
DF8KY@darc.de
Spolu se žádostí a poplatkem se zasílá seznam QSL, potvrzený jedním členem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

 

W - DIG - R

Dig-r.jpg (46750 bytes)

Tento diplom vydává ruská sekce DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílačům, tak posluchačům, za spojení, potvrzená QSL, po 1.5.1996. OK a OM stanice potřebují 10 stanic. Každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal. Manažerem diplomu je
Victor Efimtsov, RU6AX,
P.O.Box 1534,
Krasnodar 80,
350080 RUSSIA,
e-Mail: ru6ax@mail.ru
Spolu se žádostí a poplatkem se zasílá seznam QSL, potvrzený jedním členem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

 

 

W - DIG - OE

bd_0134a.jpg (31345 bytes)

Tento diplom vydává Rakouská sekce DIG klubu všem radioamatérům vysílačům i posluchačům ve dvou třídách, bez ohledu na pásmo či druh provozu. Zvláštní diplom lze však získat za QSO výhradně CW, SSB, MIX a VKV. Jednotlivé třídy jsou za QSL 20 nebo 10 členů OE-DIG sekce a žádost se zasílá na adresu manažera, jímž je
Richard Kritzer, OE8RZS,
Aich 4,
9800 Spittal/Drau
Österreich
a-mail: diplom@oevsv.at

 

 

W - DIG - PA

Dig-pa.jpg (38703 bytes)

Vydává Holandská sekce DIG klubu všem amatérům vysílačům a posluchačům za spojení se členy sekce po 1.lednu 1984. Je třeba vlastnit 20 QSL od různých členů sekce, bez ohledu na pásmo a druh provozu. Žádost se zasílá na adresu manažera, jímž je
Piebe Jan van den Berg, PE1LZS,
Lycklamaweg 45,
8471 JV Wolwega,
Niederlande,
e-Mail penningmeester@dig-pa.nl

 

 

W - DIG - HB

DIPLOM SE V SOUČASNÉ DOBĚ NEVYDÁVÁ. SEKCE NEAKTIVNÍ

bd_0066a.jpg (28835 bytes)

Tento diplom vydává Švýcarská sekce DIG klubu všem radioamatérům vysílačům i posluchačům za spojení se svými členy, bez ohledu na pásmo či druh provozu. Zvláštní diplom lze však získat za výhradně telegrafní spojení, či výhradně za spojení na VKV. Na KV je nutno získat 15 bodů, pro VKV diplom stačí 8 bodů, přičemž klubová stanice HB9DIG platí za 3 body, držitelé trofejí a plaket za 2 body a ostatní členové 1 bod. Žádost, spolu s poplatkem se zasílá na adresu vydavatele, jímž je
HB9DOD Tom Hoedjes
Schorengasse 4
CH 5734 Reinach

 

 

W - DIG - 9A

9a_dig.jpg

Za spojení se členy chorvatské DIG sekce po 5.červnu 1992. Třídy :
a) BASIC - award
Třída I : potvrzení 3 DIG členové 9A
Třída II : potvrzení 2 DIG členové 9A
b) zlatá medaile: potvrzených 5 DIG členů 9A
c) Worked 9A Dig Members Trophy: potvrzených 10 DIG členů 9A
d) Honor Roll - zlatá nálepka: potvrzených 15 DIG členů 9A.
Platí spojení CW, PHONE, RTTY a MIX. Platí spojení ve všech KV pásmech, včetně WARC, 50 a 144 MHz.
Kresimir Juratovic, 9A7K(DIG 5738)
P.O. Box 88
HR - 48001 Koprivnica
C R O A T I A

 

W - DIG - S5

bd____1a.jpg

Diplom vydává Slovinská skupina DIG členů všem radioamatérům vysílačům i posluchačům za spojení se svými členy, na všech pásmech a všemi druhy provozu. Platí všechna spojení po 24.10.1992.
Diplom se vydává zvlášť za KV a VKV. Klubová stanice S50DIG se počítá za 2 spojení. Každý člen S5 DIG se může započítat pouze jednou.
Pro evropské stanice jsou na KV je potřebná 4 QSO, na VKV 2 QSO.
Stačí výpis z deníku, nemusí být potvrzeno QSL, manažer si spojení ověří u protistanic.
Diplom se vydává pouze v pdf a je zdarma
Žádost s daty o spojeních se posílá na mail vydavatele, jímž je Milan, S58MU.
s58mu.milan@gmail.com

 

 

 

Mimo uvedené diplomy vydává DIG jako vyšší ocenění soustavné radioamatérské práce ještě následující trofeje a plakety:

 

 

DIG TROPHY

trophy_plaq.jpg (25905 bytes)

Tuto trofej může získat pouze jedenkrát každý koncesovaný amatér vysílač, nebo posluchač, který získal nejméně 4 různé diplomy z výše uvedených, nebo DIG dříve vydávaných (Actio 40 v letech 1977 až 1980 a diplom 1.000 000 vydávaný do roku 1992) a dále získá nejméně 500 bodů za spojení se členy DIG. Každý člen DIG se hodnotí 1 bodem, držitelé trofejí a plaket jakož i zemřelí členové platí za 2 body a klubovní stanice DIG 3 body. Držitelé trofejí a plaket jsou v DIG listině zvlášť označeni. Klubovými stanicemi DIG jsou v současné době: DA0DIG, DF0DIG, DK0DIG, DL0DIG, DL0DSE, DL0XYL, DL0YL, EM5DIG, HB9DIG, LX9DIG, OE3XDI ex OE1XDC, OL5DIG ex OK5DIG, OK1KIG, OL5D, 9A0DIG, PI4DIG, R1DIG, SP0DIG, S50DIG, 4X4DIG, HA1DIG a ON4DIG. S každým členem lze započítat pouze 1 spojení, bez ohledu na pásmo, druh provozu a značku pod kterou pracoval. Seznam členů lze získat po domluvě s předsedou DIG OK sekce, ať už v tištěné formě, nebo ve formě databáze pro počitač.

Trofej je 400 gr. těžký mosazný talíř na stěnu, zeleně patinovaný, s gravírovanou značkou držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

 

 

DIG UKW PLAKETTE

uhf plaq.jpg (29315 bytes)

Toto ocenění může získat každý koncesovaný amatér vysilač nebo posluchač, který získal nejméně 3 DIG diplomy výhradně na VKV a mimo to získal za spojení se členy DIG na VKV minimálně 250 bodů. Bodování je shodné s bodováním pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. těžká barvách modré a zlaté s možností zavěšení na stěnu. Na plaketě je vygravírována značka držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

 

 

DIG CW PLAKETTE

cw_plaq.jpg (25415 bytes)

Toto ocenění může získat každý koncesovaný amatér vysilač nebo posluchač, který získal nejméně 3 DIG diplomy výhradně telegrafním provozem a mimo to získal za spojení se členy DIG na CW minimálně 250 bodů. Bodování je shodné s bodováním pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. těžká, v barvách červené a zlaté s možností zavěšení na stěnu. Na plaketě je vygravírována značka držitele. Lze ji získat na základě žádosti a přiloženého poplatku u manažera DF4UM. Poplatek za vydání trofeje je uveden níže.

 

 

DIG TROPHY 1000

trophy10002.gif

Toto nejvyšší ocenění DIG se vydává zdarma, ačkoli její hodnota je okolo 150 Euro. Tuto trofej může získat každý koncesovaný amatér vysílač nebo posluchač, který vlastní všechny výše uvedené plakety, trofej a diplomy v nejvyšších třídách. (diplom Actio 40 nebo DIG Zodiak 270 ). Není však zapotřebí vlastnit diplomy vydávané jednotlivými sekcemi. Dále musí vlastnit QSL lístky od nejméně 1.000 členů DIG. Žádosti se seznamem diplomů, jejich čísly a seznamem QSL od minimálně 1.000 členů DIG se zasílají na adresu manažera, jímž je DF4UM. Jedná se o velice pěknou a masívní stříbrně-mosaznou plastiku na leštěném žulovém podstavci s gravírovanou značkou a jménem držitele. Získání této trofeje je velice obtížné, o čemž svědčí že za 52. let trvání DIG ji získalo pouze 190 radioamatérů.

 

 

POPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ DIG DIPLOMY

Diplomy:
ACTIO 40, DIG-CEPT DIPLOM, DIG-DIPLOM 77, EU-PX-A, ZODIAK 270
se vydávají jednotně za tyto ceny:
Papírový diplom - cena 10 EU, nebo 15 USD.
Druhá varianta - diplom v pdf formátu, s tím, že si ho dotyčný vytiskne sám, cena 2 EU, nebo 3 USD.
Konto pro platbu v případě varianty 2 je:
Sparkasse Herford, BLZ 494 501 20,
Konto 1210 506 448.
IBAN: DE39 4945 0120 1210 5064 48.
pro zahraniční zájemce:
BIC: WLAHDE44XXX.

Plakety DIG-TROPHY DIG CW plaketa DIG VKV plaketa:
Pro DL, nebo osobní odběr na setkání, 20 Euro, pro zaslání do zahraničí 25 Euro, nebo 30 USD.

 

 

DIG TROPHY 1000 bez poplatku

W-DIG-PA za 10 IRC nebo 5 Euro nebo 5 USD nebo v pdf zdarma

W-DIG-OE 10 Euro nebo 10 USD nebo v pdf za 5 Euro

W-DIG-HB 7 CHF nebo 5 USD

W-DIG-OK 10 IRC nebo 5 Euro nebo 7 USD (OK a OM stanice 50 Kč) nebo v pdf 1 Euro, nebo 25 Kč

W-DIG-R 10 3 Eura nebo v pdf 1 Euro

W-DIG-Ukraine 5 Euro nebo zdarma v pdf na alex.uy5ax@gmail.com

 

 


ŽÁDOSTI O DIG ČLENSTVÍ
Sekretář DIG:
Werner Theis, DH1PAL
Luxemburger Str. 59
53881 Euskirchen,
GERMANYpics/animovane2_16.gif

Valid HTML 4.01 Transitional